Vorstand

Co­py­right: GTSV e.V.

Von links nach rechts: Dr. Ka­trin Steen, Lars Meyer, Mier­ka Hell­rung, Bian­ca Ross, Stel­la Theo­do­ri­dou-Maier, Mar­tin Theen-Ra­t­h­jen, Hilde Jalas. Auf dem Bild fehlt Eli­sa­beth Rei­nert.

Lan­des­vor­stand Schles­wig-Hol­stein (er­reich­bar über lv-schles­wig-hol­stein@­ganz­tags­schul­ver­band.de)

Vor­sit­zen­der:

Lars Meyer

Mail: meyer@­ganz­tags­schul­ver­band.de

Stell­ver­tre­ten­de Vor­sit­zen­de:

Bian­ca Ross

Mail: ross@­ganz­tags­schul­ver­band.de

Au­ßer­dem ge­hö­ren dem Vor­stand an:

Eli­sa­beth Rei­nert

Dr. Ka­trin Steen

Hilde Jalas

Mar­tin Theen-Ra­t­h­jen

Stel­la Theo­do­ri­dou-Maier

Mier­ka Hell­rung